Stadgar

Stadgar för Sticklinge Satellitgrupp 1

OBS ! Detta är en gammal version av stadgarna, som kommer att bytas mot gällande stadgar - så snart som möjligt

Beslutade på årsmötet februari 2010 

§ 1.1 Ändamål

Föreningen Sticklinge Satellitgrupp 1s, nedan kallad föreningen, ändamål är att på ideell bas förvalta och driva separat, i samäganderättsavtal beskriven gemensam yttre utrustning, för mottagning av TV-sändningar från markbunden TV-signal och satellitsignal (utomhusenheten), och distribuera mottagna program till medlemmarnas fastigheter.

§ 1.2 Internet
Föreningen skall arbeta för att tillhandahålla Internettjänster till medlemmarna.

§ 2. Medlemskap (paragrafen helt omarbetad)

Medlem i föreningen:
2.1. är fastighetsägare som under räkenskapsåret erlagt av årsmöte stadgade årsavgifter.
2.2. är delägare i den gemensamma TV-satellitanläggningen.
2.3. upplåter mark för förläggning av föreningens kabel.
2.4. förbinder sig att vid avflyttning informera inflyttande ny ägare och eller hyresgäst om föreningen och dess stadgar och kabelförläggningar.

2.5 Medlem:
2.5.1 utesluts om årsavgift ej erlagts efter att ordinarie räkning + 2 betalningspåminnelser utsänts och avgift ej betalts.
Bortkoppling från nätet sker och bortkopplingsavgift krävs av den bortkopplade.
2.5.2 medlem kan återinträda i föreningen förutsatt att medlemmen har betalt till föreningen utestående skulder + återinkopplingsavgift.
2.5.3 kan uteslutas vid klandervärt beteende.

§ 3. Styrelse

Föreningens angelägenheter handlägges av styrelsen bestående av ordförande
och 3 - 7 övriga ledamöter.
Styrelsen utser bland sina ledamöter teknikansvarig, sekreterare, kassaförvaltare samt övriga funktionärer som behövs.
Mandatperiod är två år för ordförande och ledamöter.
Avgående styrelsemedlemmar kan omväljas.
Styrelsens ansvarsposter skall framgå av protokoll från den nya styrelsens första konstituerande sammanträde och bifogas till årsmötesprotokollet.

§ 4. Valberedning

Valberedningen:
Skall bestå av tre (3) ledamöter varav en är sammankallande.
Väljs av årsmötet för ett år.
Skall ge förslag till val av styrelseledamöter och revisorer.
Avgående valberedningsman kan omväljas.

§ 5. Räkenskaper

Räkenskapsåret omfattar kalenderår.
Räkenskaperna överlämnas till revisorerna före januari månads utgång.
Ekonomisk redovisning jämte revisionsberättelse tillställs medlemmarna vid årsmötet.

§ 6. Teckningsrätt

Föreningen tecknas av ordförande tillsammans med valfri styrelsemedlem.

§ 7. Revision

Föreningens räkenskaper granskas av två (2) revisorer.

§ 8. Årsmöte

Vid årsmötet, som skall äga rum före maj månads utgång, behandlas följande punkter i den ordning som framgår av kallelsen.

 1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Val av en närvarande medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötets protokoll.
 4. Godkännande av föredragningslistan.
 5. Verksamhetsberättelse jämte bokslut.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  1. Styrelsens propositioner: Stadgeändringar

  Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om följande stadgeändringar :

  1. 1.2 Lyder : Internet – Föreningen skall arbeta för att tillhandahålla internettjänster till medlemmarna.

  Skall lyda : Internet – Föreningen kan arbeta  … (oförändrat )

  1. 4. Lyder : Valberedningen: Skall bestå av (3) ledamöter varav en är sammankallande. Väljs av årsmötet för ett år. Skall ge förslag till val av styrelseledamöter och revisorer.
   Avgående valberedningsman kan omväljas.      Skall lyda: Valberedningen: Skall bestå av (1-3) ledamöter……. (oförändrat)
  2. 10. Lyder: Kallelse till årsmötet och övriga sammankomster skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötesdagen.

  Skall lyda: (samma text med tillägg ) …
  Kallelsen kan skickas både via e-mail och post. E-mail till den av medlem angivna e-post adress.

  1. 12: Lyder : Förslag till stadgeändring med föreslagna ändringar publiceras på föreningens hemsida senast 2 veckor före årsmötet.

  Skall lyda: Förslag till stadgeändring med föreslagna ändringar publiceras på föreningens hemsida och i kallelsen till årsmötet senast 2 veckor före årsmötet.

 8. Budget för löpande verksamhetsåret och i samband därmed fastställande av årsavgift.
 9. Val av föreningens ordförande, vid mandatperiods slut eller om annan anledning föreligger.
 10. Val av styrelseledamöter enligt stadgarna § 3.
 11. Val av revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Övriga frågor.
  13.1 - För att vara beslutsmässig vid årsmötet, skall en motion/fråga vara styrelsen tillhanda senast den 30 november innevarande budgetår.
   13.2 - Frågor som framkommer under årsmötet behandlas på årsmötet, och om mötet beslutar ska styrelsen utreda frågan till kommande till kommande stämma eller årsmöte.

§ 9. Övriga sammankomster

Styrelsen kan besluta om ytterligare sammankomster utöver årsmötet.

§ 10. Kallelse till möten

Kallelse till årsmöte och övriga sammankomster skall vara medlemmarna tillhanda
senast 14 dagar före mötesdagen.

§ 11. Föreningens upplösande (ny paragraf)

Föreningen kan upplösas efter majoritetsbeslut i två (2) av varandra oberoende föreningsstämmor.

Den första stämman skall vara ordinarie årsmöte och den andra stämman skall hållas tidigast 6 veckor efter den första.

Med majoritet menas att 2/3 av föreningens medlemmar skall ha röstat i båda stämmorna var för sig.
Röstning skall kunna ske via någon form av poströstning.

Vid beslut om upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.

§ 12. Stadgeändring

För förändring av § 1.1 krävs att § 11 efterlevs.

Förändring av stadgarna §§ 1.2 - 12:
För ändring av rubricerade stadgar fordras beslut vid årsmöte.
Förslag till stadgeändring med föreslagna ändringar publiceras på föreningens hemsida senast 2 veckor före årsmötet.
Beslut om stadgeändring fattas med omröstning och två tredjedels majoritet av antalet närvarande medlemmar.

§ 13. Röstningsförfarande

Vid omröstning när medlem ej kan närvara på årsmöte eller stämma, för ombudsröstning ske enligt nedan:

Fullmaktsröstning kan tillämpas.
Regel: En (1) medlem endast får representera ytterligare en (1) icke närvarande medlem.
Detta skall styrkas med skriftlig fullmakt.