Samägandeavtal

Nedanstående samäganderättsavtal godkändes av medlemmarna
på Sticklinge Satellitgrupp 1 ordinarie årsmöte den 9 februari 1999.
Mellan medlemmarna i Sticklinge Satellitgrupp 1 har denna dag träffats överenskommelse att gemensamt med lika andelar förvalta och driva ett Kabelnät med erforderlig utrustning.

För reglering av i anledning av förvaltningen och driften av Kabelnätet uppkommande frågor,
har Delägarna träffat följande

SAMÄGANDERÄTTSAVTAL
§1. Andelar och ansvar
Envar Delägare har lika andel i Kabelnätet med erforderlig utrustning och svarar i motsvarande mån för samtliga kostnader för inköp, montering, underhåll och reparation av Kabelnätet. Detsamma gäller för eventuell demontering av Kabelnätet vid utgången av dess tekniska livslängd eller avtalets upphörande i övrigt samt för återställande av de skador som Kabelnätet med erforderlig utrustning kan ha vållat fastighetsägare eller tredje man.

§2. Nyttjanderätt och montage
Delägarna upplåter till övriga Delägare en vederlagsfri nyttjanderätt till det område av Delägares fastighet till vilket Kabelnätet med erforderlig utrustning är förlagt eller monterat, exklusivt för bibehållande av Kabelnätet.

Delägarna förbinder sig att vidta rimligt möjliga åtgärder för att nyttjanderätten skall gälla också mot eventuell ny ägare av delägares fastighet.

§3. Nyttjande
Kabelnätet med erforderlig utrustning skall utnyttjas för kontinuerlig mottagning och vidareutsändning
av radio- och TV -signaler samt kunna upplåtas för datakommunikation.

§4. Drift, underhåll och reparation
Löpande drift, underhåll och reparation av Kabelnätet med erforderlig utrustning handhas av föreningen
Sticklinge Satellitgrupp 1.

Föreningens styrelse beslutar om och påkallar åtgärder för drift, underhåll och reparation.

§5. Överlåtelse av andel
Delägare äger inte överlåta sin andel annat än till ny ägare till Delägarens fastighet.

§6. Ytterligare delägare
Beslut om utvidgning av kretsen av Delägare fattas av styrelsen för Sticklinge Satellitgrupp 1.

§7. Övrig utrustning
Envar Delägare svarar för sådan utrustning inom egen fastighet (tomt) som erfordras för avsett nyttjande.

Envar Delägare svarar också för att kabel kan dras från kopplingsskåp till Delägarens fastighet, inkluderande inhämtande
av eventuellt tillstånd från annan fastighetsägare över eller i anslutning till vars tomt kabel måste förläggas.

§8. Beslut
Om inte annat uttryckligen sägs i detta avtal, fattas alla beslut som berör Kabelnätet med erforderlig utrustning eller
samägandet därav enligt stadgar för Sticklinge Satellitgrupp 1.

§9. Samäganderättslagen
Lag ( 1904;48 s 1) om samäganderätt skall inte äga tillämpning på detta avtal eller Delägarnas samägande av Kabelnätet med erforderlig utrustning.

§10. Avtalstid mm
Detta avtal gäller under den tid då Kabelnätet är i drift till någon medlem,
eller till dess att föreningen beslutar om att stänga trafiken i nätet.

Vid avtalstidens utgång skall om inte Delägarna gemensamt överenskommer om annat,
kabelnätet med erforderlig utrustning säljas till högstbjudande och influten nettobehållning fördelas lika mellan Delägarna.

Annan upplösning eller förändring av samägandet än som sägs i detta avtal skall inte förekomma.

Avtalet upphör dock vid den tidigare tidpunkt då Kabelnätet med erforderlig utrustning enl. fackmans bedömning drabbats av irreparabel skada eller då Kabelnätet med erforderlig utrustning av tekniska skäl inte kan mottaga och/eller vidarebefordra förekommande TV- signaler och detta enligt fackmans bedömning inte lämpligen kan åtgärdas.

Lidingö den 9 februari 1999.

Tillbaka till Stadgarna