Integritetspolicy

ALLMÄN INLEDNING

Sticklinge Satellit Grupp 1(nedan benämnd ”STICKSAT 1”) strävar efter att alla medlemmar och de som söker medlemskap i STICKSAT 1 ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla personuppgifter som lämnas till STICKSAT 1 behandlas korrekt. Detta innebär bl.a. att varje medlems personuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.

Detta sker genom att STICKSAT 1 vidtar erforderliga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

STICKSAT 1 använder ett eget Excell baserat register samt Vismas bokföringssytem för att registrera och behandla medlemsuppgifter.

Vissa av STICKSAT 1s leverantörer (t.ex. SAPPA) har information om medlemsnamn för sitt/sina kundreskontrasystem

All behandling av personuppgifter inom STICKSAT 1 sker i enlighet med tillämplig

personuppgiftslagstiftning samt den inom EU/EES från och med

den 25 maj 2018 gällande dataskyddsförordningen.

I förordningen fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter.

På STICKSAT 1s hemsida sker ingen behandling av personuppgifter.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter är all användning av personuppgifterna.

Varje gång du kommunicerar med oss kan vi komma att behandla dina personuppgifter.

Då du söker medlemskap i STICKSAT 1 eller meddelar oss uppgifter till vårt

medlemsregister, lämnar du ett antal uppgifter om dig själv t.ex., adress, telefonnummer, E-postadress, ett antal uppgifter om hur din anslutningskabel är förlagd.

Detta är exempel på personuppgifter.

AV VILKA SKÄL BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas bl.a. för nedanstående relevanta och berättigade ändamål:

För att vi ska kunna kommunicera med varandra, t.ex. vid ändringar av t.ex. medlemsuppgifter, upplysningar eller skador rörande din anslutning i kabelnätverket, kallelser till möten samt medlemsinformationer av olika slag;

För att vi ska kunna kommunicera med varandra, t.ex. vid ändringar av medlemsuppgifter, upplysningar eller skador på din anslutning, kallelser till möten samt medlemsinformationer av olika slag;

För att behandla dina betalningar; i huvudsak medlemsavgift.

För att hålla STICKSAT 1s register uppdaterade, vilket innebär att personuppgifter kan

komma att inhämtas, kompletteras och uppdateras från tid till annan.

MED STÖD AV VILKEN LAGLIG GRUND BEHANDLAS PERSONUPPGIFTERNA?

STICKSAT 1 behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt mellanvarande medlemsavtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den som söker medlemskap i STICKSAT 1 innan ett sådant avtal ingås.

Behandlingen är vidare nödvändig för att skydda våra gemensamma intressen t.ex. om något inträffar i hamnen som är av allmänt intresse för STICKSAT 1s medlemmar eller gäller enbart en medlem.

Vi behandlar även dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter som t.ex. när vi underhåller och utvecklar, våra register eller förbättrar vår hemsida och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut

EXTERNA LÄNKAR

Denna integritetspolicy gäller för information som STICKSAT 1 behandlar.

På vår hemsida kan förekomma länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om en medlem följer en länk till en extern webbplats är det medlemmens ansvar att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och eventuell information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

GALLRING

Personuppgifter behandlas av STICKSAT 1 endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, d.v.s. i normalfallet så länge medlemskapet består och för att uppfylla lagkrav.

Därefter raderas personuppgifterna i enlighet med STICKSAT 1 gallringsrutin.

INFORMATION OM RÄTTIGHETER

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, göra följande rättigheter gällande mot Sticksat1.

Vänligen kontakta i sådant fall sekreteraren på adress som anges under rubriken styrelsen, på hemsidan.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) –
 • En rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse –
 • En rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering –
 • En rätt att få uppgifter borttagna.
  Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling –
  En rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är
 • Sticksat 1s tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet –
  En rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan.
  Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor rörande hur STICKSAT 1 behandlar dina personuppgifter eller vill göra rättigheter gällande är du välkommen att kontakta Sticksat 1s dataskyddsombud på emailadressen webmaster@sticklinge.nu

ÄNDRINGAR AV STICKSAT 1s INTEGRITETSPOLICY

STICKSAT 1 kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy.

Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig

på STICKSAT 1 hemsida.(www.sticklinge.nu).