För Blivande Medlemmar

Förutsättningar för anslutning  till Sticklinge Satellitgrupp 1.

Grundförutsättning, vänligen läs hela sidan

Anslutning kan ske av fastighet belägen i området Norra Sticklinge,
eller om annan överenskommelse träffas.

Samtliga nyanslutningar skall vara ekonomiskt självbärande.
Kostnad för anslutning skall bäras av ny medlem/mar.

Vårt kabelnät finns nästan överallt i Sticklinge.

Vill du ansluta dig till kabel-TV, kontakta Sticklinge Satellitgrupp 1. 
Klicka här webmaster@sticklinge.nu och anmäl dig via mail
eller
Lägg en anmälan i brevlådan hos:
 Herbert Ahnes på Laxvägen 15
eller Leif Lagerdahl på Karpvägen 21
 

Anslutningsavgift per fastighet

För närvarande 3.700 kr.

Årskostnad:  f.n. 2 300kr

Programutbudet är ca 32 kanaler. 

Ni får:
Fullgod TV-signal med möjlighet till Internet fram till första uttaget i fastigheten.
Eventuella arbeten inom fastigheten utöver första uttaget står fastighetsägaren själv för.
Kabeln läggs endast ut på marken, nedgrävning ombesörjs av de nyanslutna själva

Anslutningsavgift och årsavgift bestäms vid föreningens årsmöte.

 

I anslutningsavgiften ingår:

  • Kabel fram till fastighetens yttervägg, utlagd på mark.
  • Anslutning i kabelnätverket.
  • Föreningen garanterar fullgod signal i det första uttaget i huset.

Fastighetsägare ombesörjer

  • Nergrävning av kabel på egen fastighet.
    Ur teknisk synpunkt behöver kabel ej grävas ner.
  • Kostnad för ev. kabeldragning i hus på fastigheten.

Gruppanslutning

Gruppanslutning kan göras när anslutningsmöjlighet saknas till befintlig kabel och kostnadsteckning ej nås
inom ramen för fastställd anslutningsavgift.

På initiativ av en eventuell ny föreningsmedlem förordas att en grupp bildas.

Gruppen utser ansvarig person som organiserar och håller i ”trådarna” under byggnationen.

Föreningens styrelse tillhandahåller riktlinjer för utbyggnadens standard och anvisar entreprenör för utbyggnad.

Gruppen kan om så önskas ta ta in anbud från annan entreprenör, under förutsättning att standard och kvalitet på nätkomponenter, följer föreningens entreprenörs föreskrifter.

Föreningens entreprenör anvisar inkopplingspunkten i befintligt nät.

Föreningen skall erhålla 700:- per ny medlem som andel i den befintliga anläggningen.

Anslutning enskild fastighet

Fastighetsägare som vill ansluta sig till föreningens befintliga nät, d.v.s. matarkabel finns i fastighetens närhet, kontaktar föreningens sekreterare Herbert Ahne (tel. 767 67 01) som ombesörjer anslutning genom föreningens entreprenör.

Om omständigheterna är sådana att exempelvis ny förstärkare krävs för anslutning skall fastighetsägaren betala merkostnaden,
alternativt rekrytera fler grannar så att kostnaden kan fördelas på flera hushåll.

Tillstånd att förlägga kabel:

Över medlems mark

Medlem i föreningen ger automatiskt - genom sin anslutning - tillstånd till att kablar får förläggas över fastigheten, eller i anslutning till fastighetsgräns, för anslutning av granne/ar.

 Över EJ ansluten fastighet

För kabel som kan komma att passera fastighet/er vilka ej är anslutna till föreningen, skall ny medlem och eller grupp
inhämta skriftligt tillstånd om kabelförläggning från berörd/a fastighetsägare.
Föreningens sekreterare tillhandahåller blankett för ändamålet.
Blankett ifylld  och med godkännande av grannfastighetsägare lämnas till föreningens sekreterare för arkivering.

Över kommunal mark

Vid nedgrävning av kabel vid vägövergång måste asfaltering (om vägen är asfalterad) ske enligt kommunens regler.

Ny medlem eller grupp inhämtar erforderliga tillstånd från kommunens gatukontor.

Utanför asfalterat område men mark måste kabeln vara nergrävd.